• Op werkdagen voor 16.00 uur
  besteld, morgen in huis*
 • Gratis verzending
  vanaf € 50,-
 • 14 dagen
  bedenktijd
 • Het beste assortiment
  voor uw werkplaats

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Intellectuele eigendom
Artikel 16 - Links naar andere sites
Artikel 17 - Splitsbaarheid
Artikel 18 - Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
Klant: de consument of niet-consument die een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer via Toolspecial.be;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die beschreven staat in artikel 2 van deze algemene voorwaarden en die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer 

Van Heck-INTERPIECES NV, actief onder de handelsnaam “Toolspecial” Havendoklaan 14 1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummer: 0425.642.334 
BTW-nummer: BTW BE 0425.642.334 
Telefoonnummer: +32 (0)2 255 84 50
Faxnummer: +32 (0)2 255 84 59 
E-mailadres: info@toolspecial.be 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 5. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is; 
- de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands of het Frans, de overeenkomst kan worden gesloten; 
- de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de bestelling wordt geplaatst;
- de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de directe kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de Ondernemer werd geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft; 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en indien de Klant hiervan individueel voorafgaand op de hoogte wordt gebracht en de bevoegdheid heeft de overeenkomst kosteloos op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de Klant verplicht moeten worden bijbetaald. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; en
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan Klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Waar een vooruitbetaling is bedongen zal de Ondernemer een bestelbon afgeven. De gegevens van de bestelbon binden de Ondernemer, ongeacht algemene of bijzondere, andere of strijdige voorwaarden.
3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 - Intellectuele eigendom
1. www.toolspecial.be en de hierop beschikbare inhoud en materialen (hierna de “Materialen”) worden beschermd door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan u de geldigheid niet betwist. 
2. Als Klant geniet u van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van website en de Materialen, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer mag u nooit en op geen enkele wijze de Website of de Materialen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen aan derden. 

Artikel 16 - Links naar andere sites
1. De website www.toolspecial.be kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites. Wij raden u aan om steeds de toepasselijke voorwaarden van deze websites of applicaties te raadplegen.

Artikel 17 - Splitsbaarheid
1. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat geldig en afdwingbaar is. 
2. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling (of het deel ervan) te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 18 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, onverminderd bepalingen van dwingend recht of internationale openbare orde van een andere jurisdictie.
2. Geschillen tussen de Klant en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten kunnen, ingeval deze niet minnelijk opgelost kunnen worden, zowel door de klant als de Ondernemer worden voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de toepasselijke wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
1. Deze algemene voorwaarden werden het laatste gewijzigd op 2 januari 2017.
2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen, om afdwingbaar te zijn ten aanzien van de Klant, voorafgaand aan een bestelling, schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.